Rekonstrukce mostu ev.č. 22535-2 Zalužice

Tato stavba odstranila nevyhovující stavební stav mostních objektů ev.č. 22535-1 a 22535-2, které převádějí silnici III. nad soutokem řek Ohře a Blšanka u Zálužic nedaleko Žatce. Oba mosty se do sanačního zásahu vyznačovaly řadou poruch, které vážně omezovaly silniční dopravu. Jedná se o třípolový most, tvořený dvěma inundačními poli o rozpětí 14,5 m a železobetonovým obloukovým mostem s táhlem a dolní mostovkou s rozpětím 43,0 m přes řeku Ohři. Inundační pole jsou rovněž železobetonová s krajními parapetními nosníky se shodnou šířkou mezi parapety jako je šířka mezi závěsy oblouku. Spodní stavbu tvoří 2 opěry a 2 pilíře.