Rekonstrukce mostu v km 26,000 trati Kaštice – Kadaň – projekt se připravuje k realizaci

Přemostění řeky Ohře, její inundace a místní komunikace vedoucí po pravé straně řeky železniční tratí je umožněno mostem o 5 polích o celkové délce 164,20 m. Most byl postaven v roce 1902 – 1903. Krajní pole K1 a K5 jsou shodné kamenné klenbové konstrukce o světlosti otvoru 10 m.  Střední 3 pole jsou ocelové příhradové, nýtované konstrukce K2, K3 a K4 s mezilehlou mostovkou o rozpětí 31,95 m + 52,19 m + 31,95 m, které jsou pro přechodnost a prostorovou průchodnost tratě stěžejní. Konstrukce jsou šikmé (51° – K2+K4; 58° – K3) s klesající niveletou koleje na K2 a vodorovnou niveletou koleje na K3 a K4. Půdorysně je kolej na mostě v přímé. Ocelové konstrukce působí samostatně jako prosté nosníky. Hlavní nosnou konstrukci tvoří vždy dvojice příhradových nosníků s horním a dolním pasem, jejichž stěnu tvoří násobná soustava diagonál a svislic. Dolní pas je geometricky v přímé, horní pas je také v přímé u konstrukcí K2 a K4, u konstrukce K3 je horní pás tvaru parabolického oblouku. Profily jsou obecně ze složených průřezů ze snýtovaných úhelníků a plechů. Příčníky spojující hlavní příhradové nosníky jsou tvaru „I“ průřezu. Podélníky jsou taktéž složeného průřezu, v případě K2 a K4 jsou posazeny na horní pásnici příčníků. V případě K3 jsou podélníky napojeny přímo na stojinu příčníků, uprostřed rozpětí mezi jednotlivými příčníky jsou podélníky spojeny podružným příčným profilem. Ztužení je zajištěno vodorovně a svisle umístěnými diagonálními prvky z úhelníků. Konstrukce K3 zcela postrádá vodorovné ztužení v úrovni mostovky, vodorovné diagonální ztužení je umístěno pouze mezi dolními pasy.

Most byl staticky přepočítán za účelem stanovení zatížitelnosti, přechodnosti a životnosti jednotlivých prvků konstrukci K01 – K03. Pro TTZ B2/40 resp. C2/30 byl vypracován návrh úpravy a zesílení prvků, které zajistí provozování této třída zatížení s neomezenou životností (100 let).

Rekonstrukce se navrhuje v tomto rozsahu:

  • Rekonstrukce závažně oslabených částí mostu (vyspravení prokorodovaných otvorů v konstrukci, zesílení vybraných prvků ve formě přeplátování nebo přidání příložek) resp. rekonstrukce části složeného prutu (např. krční úhelníky).
  • Celková rekonstrukce prvků – podélníky, horní pásnice příčníků, zavětrování mostovky.
  • Nová protikorozní ochrany na celém mostě, zahrnující otryskání celé konstrukce a následně provedení nového vícevrstvého ochranného nátěru.
  • Repase ocelových ložisek.