Rekonstrukce mostu v km 48,289 trati Podlešín – Slaný (Viadukt Podlešín) – projekt v realizaci

Most je součástí historické železniční trati Smíchov – Moldava v Krušných horách. Trať byla budována postupně počátkem 70. let 19. století od severozápadu (z Mostu).  V r. 1873 byl dokončen úsek ze Slaného do stanice Podlešín, jehož součástí je i předmětný most.

Most je pětiobloukový, na půdorysu písmene „S“. Veškeré zdivo bylo provedeno z přesně opracovaných pískovcových kvádrů nepříliš dobré kvality, který se těžil ve zdejších pískovcových skalách. Kvádry nesou dosud stopy opracování s urovnanou obvodovou stezičkou a hrubší plochou. Klenby o rozpětí cca 10 m dosedají na výrazně kónické pilíře, spočívající na rozšířených soklech. Shora byly pilíře ukončeny obíhajícími profilovanými pískovcovými římsami (historizující okosená profilace s vyžlabením). Pilíře mají půdorys obdélníku 2,85 × 6,5 m, nahoru se zužují. Kamenné kvádry jsou bosované, jsou zděné na vápenné maltě. Na obou koncích byly širšími polopilíři odděleny plné zděné úseky předmostí vždy se dvěma šachtovými komorami, výškově odstupněnými.

Most je nemovitou kulturní památkou vedenou v registru nemovitých kulturních památek pod číslem ÚSKP 101242. Železniční most v Podlešíně náleží bezesporu k nejhodnotnějším stavbám svého druhu na území přinejmenším středních Čech. Na rozdíl od jiných velkých železničních mostů nevyniká svými rozměrovými parametry, ale jednak kvalitou architektonického řešení a jednak časnou dobou vzniku. Z těchto důvodů je nutné zachovat a při rekonstrukci respektovat nejen celkovou architektonickou kompozici mostu a jeho hmotu a proporce, ale i charakter zdiva a opracování kvádrů, profilaci říms a všechny hodnotné detaily.