NAŠE SLUŽBY

PROJEKTUJEME VŠECHNY DRUHY MOSTNÍCH A INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ

- silniční mosty
- železniční mosty
- lávky pro pěší
- opěrné a zárubní zdi
- protihlukové stěny

ZPRACUJEME VŠECHNY STUPNĚ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE

- studie proveditelnosti
- dokumentace pro územní rozhodnutí
- dokumentace pro stavební povolení
- zadávací dokumentace
- realizační dokumentace stavby

- investiční záměr
- přípravná dokumentace
- projekt stavby

PROJEKTUJEME VŠECHNY KONSTRUKCE DLE MATERIÁLU

- mosty betonové (železobeton, předpjatý beton)
- mosty ocelové
- mosty kamenné
- mosty dřevěné

SUPERVIZE MOSTNÍCH A INŽENÝRSKÝCH KONSTRUKCÍ

- technický dozor investora (TDI)
- autorský dozor (AD)

PROHLÍDKY MOSTŮ

- běžné mostní prohlídky
- hlavní mostní prohlídky
- mimořádné mostní prohlídky
- kontrolní prohlídky

dle ČSN 73 6221

VÝPOČTY A PŘEPOČTY ZATÍŽITELNOSTÍ