Stavba č. 42126 Průmyslový polookruh, Podchody a návazné komunikace v oblasti železničního mostu přes Kbelskou ulici

Jedná se o novostavbu dvojice podchodů pod železniční tratí, včetně navazujících úseků cyklostezek, která umožní komfortní převedení cyklistické a pěší dopravy souběžné s ulicí Kbelskou pod železniční tratí mimo, stísněný mostní otvor železničního mostu přes Kbelskou ulici v km 9,062. Zároveň tím bude v budoucnu umožněna úprava uličního profilu pod železničním mostem přes Kbelskou ulici v souvislosti s plánovanou přestavbou křižovatky ulic Kbelská a Kolbenova. Šířka stezek pro pěší a cyklisty na západní straně ulice Kbelská je 4,0 m, jižně od trati je pro stísněné poměry snížena na 3,0 m. Šířka stezky pro pěší a cyklisty na východní straně ulice Kbelská je 3,0 m. Povrch stezek je navržen asfaltový. Stezky jsou vedeny podchody s nosnými konstrukcemi z betonových klenbových segmentových

prefabrikátů založenými plošně na železobetonových podkladních deskách.