INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Organizace: TOP CON SERVIS s.r.o., sídlem Varšavská 30, Praha 2, IČ 45274983 jako správce osobních údajů (dále jen správce) vydává v souladu s Nařízením EU 2016/679 tuto informaci o zpracování osobních údajů Rozsah zpracování osobních údajů: Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jiným způsobem a zpracovává je pouze k plnění svých zákonných povinností v souladu s platnými právními předpisy. Zdroje osobních údajů: - subjekty údajů, - veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.). Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování: - adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. jméno, příjmení, titul, příp. rodné číslo, datum narození, adresa trvalého pobytu, lČ, DlČ) a údaje umožňující kontakt se subjektem údajů (kontaktní údaje - např. kontaktní adresa, číslo telefonu, e-mailová adresa a jiné obdobné informace), - popisné a platební údaje (např. bankovní spojení), - další údaje nezbytné zejména pro plnění smlouvy. Kategorie subjektů údajů: - klient správce (přímý na základě smlouvy nebo na základě zmocnění), - zaměstnanec správce, - dodavatel, - jiná osoba, které je v právním vztahu ke správci, - uchazeč o zaměstnání. Kategorie příjemců osobních údajů: - orgány veřejné moci (státní a veřejné správy ČR - subjekty MF ČR, ČSSZ, zdravotní pojišťovny, Katastr nemovitostí, stavební úřady apod.) v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy, - zpracovatel na základě zpracovatelské smlouvy, - ostatní subjekty v rámci výkonu činnosti správce vždy na základě právního vztahu. Účel zpracování osobních údajů: - jednání o smluvním vztahu, - účetní a daňové účely, - plnění smlouvy a poskytování služeb, - ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce), - plnění zákonných povinností ze strany správce, - ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů. Způsob zpracování a ochrany osobních údajů: Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů. Doba zpracování osobních údajů: V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů. Poučení Správce zpracovává údaje na základě legitimních důvodů, zejména v zákonem stanovených případech, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů. Výjimku mohou tvořit osobní údaje subjektu údajů, které jdou nad rámec legitimních důvodů, a toto zpracování je prováděno vždy s výslovným souhlasem subjektu údajů V souladu s čl. 6 (odst. 1) GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat takové údaje za předpokladu: - zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů, - zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, - zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby, - zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce, - zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. Práva subjektů údajů V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím: - účelu zpracování, - kategorii dotčených osobních údajů, - příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, - plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy, - veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů, - pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování. Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů, bez legitimního důvodu nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může: - požádat správce o vysvětlení. - požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav, zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů (v případě, že je žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav, Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace. Tato informace je veřejně přístupná na webu správce.

V Praze, dne 25.5.2018