Rekonstrukce mostu v km 21,510 trati Tábor – Písek – projekt v realizaci

Most představuje velmi hodnotný příklad železniční technické stavby, typické pro poslední čtvrtinu 19. a počátek 20. století. Přemostění údolí potoka Smutné vzniklo v roce 1889 jako jeden ze tří velkých kamenných mostů na trati Tábor – Písek, která byla součástí tzv. Českomoravské transverzálky. Most v Sepekově představuje jedinečné díla technické architektury. Nejen svými technickými parametry, ale i vytříbeným a zároveň jednoduchým architektonickým řešením s vysoce kvalitními kamenickými prvky, se po více než století existence zapojily do svého přírodního rámce a ukazují, v jakém estetickém souladu mohou inženýrské stavby dotvářet okolní krajinné prostředí.

Most překračuje ploché údolí desetipolovým klenbovým mostem. Pod třetí klenbou protéká řeka Smutná, pod druhým otvorem probíhá polní cesta, pod osmým otvorem pak mlýnský náhon. Most má délku 147,80 m. Základ jeho konstrukce tvoří 9 kónických hranolových pilířů, založených na odstupňovaných základech. Na obou koncích jsou standardní pilíře nahrazeny krajními opěrami, skrytými pod kuželem kamenného záhozu s kamennou rovnaninou na povrchu. Nosnou konstrukci tvoří 10 půlkruhových kleneb ze žulového zdiva s hrubým řádkováním. Most je postaven z velkých nahrubo přitesaných lomových kamenů. Klenba K01 má rozpětí 7,3 m, zbývající klenby pak rozpětí cca 12 m.

V rámci rekonstrukce celého mostu budou provedeny tyto práce:

  • injektáže zdiva opěr a pilířů v nezbytně nutném objemu, injektáže zdiva kleneb,
  • hloubkové spárování objektu, sanace trhlin ve zdivu kleneb a pilířů, lokální přezdění rozvolněného zdiva,
  • očištění veškerého zdiva,
  • hydroizolace mostu kleneb a rekonstrukce odvodnění,
  • náhrada poškozených římsových kamenů za nové ze stejného druhu kamene,
  • rozšíření koruny mostu o vnější konzoly s pochozí deskou, které rozšíří volný mostní průřez,
  • osazení nového ocelového zábradlí, které bude kotveno do vnějších konzol,
  • odstranění kabelového žlabu na zábradlí z jižní strany, kabely budou uloženy do žlabu ve štěrkovém loži mostu,